10 เมษายน 2553

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนฯ รุ่นที่ 8

1. นายบุญเสริม จิตต์คงไทย (แมว) http://technosup001.blogspot.com/
2. นายปราการ เหลืองทองคำ (ปลั๊ก) http://technosup002.blogspot.com/
3. นายยุรนันท์ อิ่มสมบัติ (โน๊ต) http://technosup003.blogspot.com/
4. นายวรัญญู สุขประเสริฐ (การ์ตูน) http://technosup004.blogspot.com/
5. น.ส.ขนิษฐา เกษระคร (อุ้ย) http://technosup005.blogspot.com/
6. น.ส.จินดามณี นุชนารถ (โด๊ะ) http://technosup006.blogspot.com/
7. น.ส.พจชมาศ ทองทับทิม (พจ) http://edtech-8.blogspot.
8. น.ส.สุชาดา วันทะวงษ์ (หญิง) http://technosup008.blogspot.com/
9. น.ส.อลิษา เกตุศรี (แนท) http://technosup009.blogspot.com/

........By Phot